Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

A https://kanzashi.hu-t üzemelteti. A jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Adatkezelő megnevezése: Kánya Adrienn e.v.

Adatkezelő adószáma: 60999982-1-33

Nyilvántartási szám: 26058091

Adatkezelő székhelye: 2049 Diósd, Muskátli köz 3.

Levelezési cím: 2049 Diósd, Muskátli köz 3.

Adatkezelő elérhetősége: info@kanzashi.hu

Adatkezelő képviselője: Kánya Adrienn

Telefonszám: 70 3378 231

Honlap: https://kanzashi.hu

Bankszámlaszám: 10401000-78484952-48561003

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 131645/2017.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://megacp.com/contactinfo.php

 

 

 

Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. december 1.-től visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió feltöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó, a hatályos.

Az Adatkezelő tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy jelen weboldallal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató fogalmi elemei megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

 

A kezelt adatok pontos köre és az adatkezelés célja

Név:    Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása

E-mail cím:     Az Adatkezelő és az üzenet küldője közötti kapcsolattartást szolgálja

Telefonszám:  Az üzenet küldőjének azon elérhetősége, amelyen az üzenettel kapcsolatban az Adatkezelő kapcsolatot tarthat.

Az üzenet szövege nem szükséges, hogy további személyes adatot tartalmazzon.

Az adatkezelés célja, az Adatkezelővel a kapcsolatfelvétel elősegítése, megkönnyítése, az Érintett adatainak rögzítése, illetve a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes és egyértelmű hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat üzleti titokként kezeli és ennek megfelelően megőrzi. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatok tárolását úgy alakította ki, hogy ezen adatok jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlenek, nem megismerhetőek, nem megváltoztathatóak, illetve nem megsemmisíthetőek.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

Az adatkezelésből kizárt területek

Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amelyet nem az Érintettől gyűjt. Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon, illetve az Adatkezelőnek a weboldalon megadott elérhetőségi adatainak használata során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

A weboldal használatának megkezdésével Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, ezért kérjük, hogy a weboldal használata, illetve ajánlatkérés, panasztétel vagy más kapcsolatfelvétel megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

Sütik (cookie) kezelése

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az érintettet, és kéri a hozzájárulását.

 

Hírlevél és direkt marketing

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az Érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján hírleveleket küld az érintettnek. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozik fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt a hozzájárulást egy jelölőnégyzettel teheti meg. Az Érintett ezen hírlevelekről bármikor ingyenesen leiratkozhat.

Abban az esetben, ha az Érintett feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő direkt marketing tevékenysége során célzott hirdetéseket küldhet az érintett számára. Abban az esetben, ha a profilalkotáshoz nem kíván hozzájárulni, tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő által megadott e-mail címen.

 

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@kanzashi.hu címen, illetve az adatkezelő részére postai úton küldött levélküldemény útján.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 19. § szakaszában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: 06- 1-391-1400;

fax: 06-1-391-1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

weboldal: naih.hu

 

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Az adatkezelés helye, adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő weboldal által rögzített adatokat a https://megacp.com/contactinfo.php-on rögzíti.

 

Az adatkezelés jogalapja

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolat felvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez.

 

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelet szabályai az irányadóak.

 

Budapest, 2019. november 25.

Ingyenes útmutató
Most INGYEN letöltheted a
"Modern tsumami kanzashi dísz
(kanzashi hegyes szirom)"
készítésének részletes útmutatóját.
A letöltéshez kérlek add meg az adataidat és máris küldjük neked az exkluzív minta letöltési linkjét. A feliratkozással hozzájárulsz ahhoz, hogy számodra Kánya Adrienn e.v. hasznos tanulmányokat, videókat, tartalmakat és eDM-et küldjön.
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót
Köszönöm!
Sikeresen feliratkoztál